KOTD – Aye Verb vs Charron | Full Battle

KOTD #MASS3 – Aye Verb vs Charron
Hosted by: Organik, Gully TK, Bishop Brigante, Lush One & Nikiya